LTE - Telkom

20GB anytime + 20GB night time data

Enjoy 20GB anytime + 20GB night time data per month.

40GB anytime + 40GB night time data

Enjoy 40GB anytime + 40GB night time data per month.

60GB anytime + 60GB night time data

Enjoy 60GB anytime + 60GB night time data per month.

80GB anytime + 80GB night time data

Enjoy 80GB anytime + 80GB night time data per month.

120GB anytime + 120GB night time data

Enjoy 120GB anytime + 120GB night time data per month.

220GB anytime + 220GB night time data

Enjoy 220GB anytime + 220GB night time data per month.